PN-EN ISO 8502-10

Nr Normy

PN-EN ISO 8502-10 wycofana

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 9: Terenowa metoda miareczkowego oznaczania chlorków rozpuszczalnych w wodzie

Streszczenie

Opisano terenową metodę oznaczania różnych chlorków rozpuszczalnych w wodzie na podłożach stalowych przed i/lub po przygotowaniu powierzchni. Podano zasadę metody, aparaturę i materiały, sposób wykonania badania, obliczania wyników i sporządzania sprawozdania z badań