PN-EN ISO 8502-11

Nr Normy

PN-EN ISO 8502-11:2007

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 11: Terenowa metoda turbidymetrycznego oznaczania siarczanów rozpuszczalnych w wodzie

Streszczenie

Opisano terenową metodę oceny gęstości powierzchniowej siarczanów rozpuszczalnych w wodzie, na powierzchniach stalowych, przed przygotowaniem i/lub po przygotowaniu powierzchni