PN-EN ISO 8502-12

Nr Normy

PN-EN ISO 8502-12:2006

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 12: Terenowa metoda miareczkowego oznaczania rozpuszczalnych w wodzie jonów żelaza(II)

Streszczenie

Opisano terenową metodę oznaczania, przez miareczkowanie kroplowe, rozpuszczalnych jonów żelaza(II) na powierzchniach stali przed przygotowaniem i/lub po przygotowaniu powierzchni