PN-EN ISO 8502-4

Nr Normy

PN-ISO 8502-5:2002

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 5: Oznaczanie chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaźnikowej)

Streszczenie

Określono terenową metodę badań, z użyciem rurek wskaźnikowych, dotyczącą oznaczania chlorków rozpuszczalnych w wodzie zawartych na podłożach stalowych przygotowanych do malowania. Opisano zasadę metody, aparaturę i materiały, sposób wykonania badania, obliczania wyników i sporządzania sprawozdania z badań