PN-EN ISO 8502-9

Nr Normy

PN-EN ISO 8502-9:2002

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

Streszczenie

Opisano terenową metodę oceny sumarycznej gęstości powierzchniowej różnych soli rozpuszczalnych w wodzie (głównie chlorków i siarczanów) na podłożach stalowych przed i/lub po przygotowaniu powierzchni. Podano zasadę metody, aparaturę i materiały, sposób wykonania badania, obliczania wyników i sporządzania sprawozdania z badań